Lektorzy i Ministranci

Ministranci

MODLITWY MINISTRANTA

Przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko tobie Amen.

Po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie do twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ZASADY MINISTRANTA:

 • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki
 • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach
 • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem
 • Ministrant rozwija w sobie życie Boże
 • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią
 • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość
 • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie
 • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa
 • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej

Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą

Lektorzy

MODLITWA LEKTORA

Panie, oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego  Słowa, które  mam przekazywać innym. Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem i świadkiem Twego Słowa. Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości, uczyń mnie swoim narzędziem, bym mógł nieść Cię ludziom w sercu, w dłoniach, na wargach. Amen.

KARTA ZASAD LEKTORA:

 • Chrystus jest moim światłem i życiem oraz drogą do Ojca. Dążę do zjednoczenia z Nim poprzez wiarę i miłość w Słowie Ewangelii, w Eucharystii i w bliźnich.
 • Niepokalana, która najlepiej słuchała Słowa Bożego i strzegła go, jest moim ideałem i moją Matką. Rozważam jej postawę w Różańcu, oddaję się Jej i naśladuję Ją.
 • Kościół jest moim domem i moją rodziną. Chcę wrastać coraz głębiej w jego braterską wspólnotę czując się żywą komórką i pragnąc, aby objęła ona wszystkich ludzi.
 • Chcę pielęgnować w sobie dar Nowego Życia, otrzymany na chrzcie świętym, którego sprawcą jest Duch Święty. Oddechem tego życia jest modlitwa, dlatego chcę być wierny praktyce Namiotu Spotkania.
 • Zrozumiałem tajemnice osoby, która ?nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar  z siebie”. Dlatego przykazaniem mego życia jest Agape, piękna miłość, której wyrazem jest ofiara i Krzyż.
 • Chcąc być w pełni sobą i ukształtować w sobie Nowego Człowieka, muszę zawsze kierować się sumieniem oświeconym Słowem Bożym. Wypowiadam walkę bezmyślności i nieodpowiedzialności.
 • Chcę być wolny w dążeniu wyższych wartości, które uznałem za swoje. Dlatego muszę zdobywać się na odwagę płynięcia przeciw prądowi postawy używania i egoizmu oraz mody i opinii, tworząc nową kulturę, w której wszystko słuzy wartości osoby.
 • Na straży godności osoby i w innych postawię czystość, która nie pozwala na odnoszenie się do osoby jako przedmiotu, choćby tylko możliwego użycia. Będę dbał o czystość myśli, słów i uczynków.
 • Wykluczam ze swego życia alkohol i tytoń. Są to bowiem złudne wartości zagrażające wartościom prawdziwego życia. Dla dobra swego oraz w poczuciu odpowiedzialności za drugich, decyduję się na świadomą o dobrowolną abstynencję.

Moja droga nie jest drogą łatwą. Dlatego nie mogę i nie chcę iść nią samotnie, moją potrzebą i radością jest tygodniowe spotkanie we wspólnocie tych, którzy chcą iść razem ze mną przy stole ewangelicznej rewizji życia.