Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów


Jezusa

W każdy trzeci poniedziałek miesiąca spotykają się w
diecezji ełckiej na Mszy św. członkowie Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów
Jezusa. W trzecie poniedziałki każdego miesiąca zapraszamy na godz. 17:00 na
Mszę św. Członków Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa z naszej parafii,
aby modlić się wspólnie w intencji Dzieła, jego członków, oraz ich rodzin.

Koronka ku czci Ducha Świętego

Modlitwa – wzbudzenie intencji

Boże bogaty w miłosierdzie, tchnij w nas Świętego Ducha swojego, racz
przyjąć naszą modlitwę, którą zanosimy do Ciebie w imię Syna Twojego, Jezusa
Chrystusa za przyczyną Niepokalanej Jego Matki i udziel potrzebnych łask
(wymienić intencję) ………………………………………..
Niech umocniony (-nieni) darami Ducha Świętego podąża (-ją) drogą wiary
obfitującą w dobre czyny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

Wierzę w Boga Ojca…

Wezwanie Ducha Świętego:

Przybądź, Duchu Święty,

spuść z niebiosów wzięty

Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,

Dawco darów mnogich,

przyjdź Światłości sumień !

O najmilszy z Gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,

w skwarze żywą wodą,

w płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,

serc wierzących wnętrza

poddaj swej potędze !

Bez Twojego tchnienia

cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze !

Obmyj, co nieświęte,

oschłym wlej zachętę,

ulecz serca ranę !

Nagnij, co jest harde,

rozgrzej serca twarde,

prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,

Tobie ufającym

siedmiorakie dary !

Daj zasługę męstwa,

daj wieniec zwycięstwa,

daj szczęścia bez miary ! Amen.

  1. Bądź uwielbiony,
    Boże Duchu Święty

    i przyjdź do nas w darze Mądrości.

    + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

  2. Bądź uwielbiony,
    Boże Duchu Święty

    i przyjdź do nas w darze Rozumu.

    + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

  3. Bądź uwielbiony,
    Boże Duchu Święty

    i przyjdź do nas w darze Rady.

    + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

  4. Bądź uwielbiony,
    Boże Duchu Święty

    i przyjdź do nas w darze Męstwa.

    + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

  5. Bądź uwielbiony,
    Boże Duchu Święty

    i przyjdź do nas w darze Umiejętności.

    + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

  6. Bądź uwielbiony,
    Boże Duchu Święty

    i przyjdź do nas w darze Pobożności.

    + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

  7. Bądź uwielbiony,
    Boże Duchu Święty

    i przyjdź do nas w darze Bojaźni Bożej.

    + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

P: Ześlij Ducha Twego, Panie, a powstanie życie,

W: I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się. Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha
Świętego: daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze
się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

P: Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego,

W: Módl się za nami.

Część I. Rys historyczny

Dzieło Nieustannej Nowenny jest swoistym ruchem religijnym, który zaistniał
i działa w ramach diecezji ełckiej. Jego początki sięgają września 2002 r. W
pierwszych dniach tego miesiąca miało miejsce spotkanie Wspólnot Katolickich z
terenu diecezji ełckiej pod patronatem ówczesnego Pasterza, śp. Ks. Biskupa
Edwarda Samsela. W charakterze gościa brał udział Ks. Bp. Bronisław Dembowski,
który w swoim słowie powiedział: Wspólnoty są po to, aby wspierały swego
Pasterza
. To zdanie stało się „iskrą”, która padła na podatny
grunt jednej z uczestniczek spotkania, śp. Danuty Bąk. Miała wrażenie, że to
zdanie jest skierowane wprost do niej.

W drugiej połowie września 2002 r. już miała gotowy plan działania, z którym
zjawiła się u ks. Włodzimierza Wielgata. Przedłożony projekt okazał się
sensowny i możliwy do zrealizowania, należało tylko przedłożyć go biskupowi
diecezjalnemu. Ksiądz Bp Edward Samsel zaakceptował inicjatywę i 7 grudnia 2002
r. odprawił pierwszą Mszę św. inaugurującą pracę Dzieła, udzielając
pasterskiego błogosławieństwa pierwszym członkom Nieustannej Nowenny biorącym
udział we Mszy św.

Błogosławieństwo śp. Ks. Biskupa E. Samsela otwarło pole działania. Grupy
modlitwy zaczęły się mnożyć, ale intensywny rozwój Dzieła rozpoczął się po jego
uznaniu i błogosławieństwie udzielonym przez J. E. Ks. Biskupa Jerzego Mazura,
Ordynariusza Diecezji Ełckiej. 5 listopada 2003 r. Ksiądz Biskup ustanowił
formalnie Duchowego Opiekuna Dzieła Nieustannej Nowenny i zarazem udzielił
pasterskiego błogosławieństwa wszystkim członkom tegoż Dzieła.

Wspomniana na początku swoistość tego religijnego ruchu polega na
tym, że: 1) – Dzieło to powstało z inicjatywy wiernych świeckich, którzy
organizują się w grupy modlitewne sami, we własnym zakresie; 2) – modlą się w
„rozproszeniu” według własnych możliwości pod względem miejsca i
czasu; 3) – cechą Dzieła jest modlitwa pozbawiona wszelkiej formalistyki, np. w
postaci sprawozdań, ponieważ nie ma zjazdów lub zebrań, za wyjątkiem
zgromadzenia w okresie wiosennym tzw. Koordynatorów, odpowiedzialnych za
tworzenie grup modlitwy w parafiach.

Pięcioletni okres istnienia Dzieła Nieustannej Nowenny wydaje się być czasem
wystarczającym, by na podstawie zdobytego doświadczenia nakreślić dojrzałe
normy życia i działania ruchu w formie statutu.

Część II. STATUTY DZIEŁA NIEUSTANNEJ NOWENNY

§ 1. Postanowienia wstępne

  1. Pojęcie. Dzieło Nieustannej
    Nowenny (DNN) jest ruchem modlitewno-formacyjnym, powstałym z inicjatywy
    wiernych świeckich zrzeszających się w grupy o określonej liczbie, celem
    zapewnienia jednomyślności i ciągłości modlitwy według konkretnych
    intencji. Ruch ten zrodził się w diecezji ełckiej jako odpowiedź na
    postulaty Soboru Watykańskiego II o działaniu wiernych świeckich w duchu
    uczestnictwa w posłannictwie Kościoła na sposób żywego narzędzia (por. KK
    33; DA 5, 6, 13, 19).
  2. Pełna nazwa tego ruchu
    brzmi: Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa.
    Wyrażenie Uczniowie Jezusa wskazuje i określa duchowość
    ruchu, nie zmienia zatem dotychczasowej nazwy, lecz ją uzupełnia elementem
    formacyjnym. Charakter Dzieła, jego cel i struktura pozostają bez
    zmian.
  3. Dzieło Nieustannej Nowenny
    żyje i działa w ramach diecezji ełckiej na mocy zezwolenia Biskupa Diecezjalnego
    i pod jego auspicjami zgodnie z prawem (por. kan. 210-216; 298-301).
  4. Zasadniczym terenem
    działania grup modlitewnych jest parafia. Jednakże nic nie stoi na
    przeszkodzie, by tworzyły się grupy modlitwy o swoistym profilu wśród
    młodzieży poza parafią lub w zakładach pracowniczych.
  5. Treść modlitwy stanowi Koronka ku czci Ducha Świętego
    zaopatrzona aprobatą Ełckiej Kurii Diecezjalnej.
  6. Znakiem rozpoznawczym
    Dzieła Nieustannej Nowenny jest graficzny symbol akcentujący istotne
    elementy ruchu. Na niebieskim tle widnieje symbol Ducha Świętego w postaci
    gołębicy, tryskające od Niego promienie oznaczają siedem darów Ducha
    Świętego. Dwie postacie ludzkie oznaczają tych, którzy zanoszą do Boga
    modlitwę błagalną i uwielbienia. W okolu znajduje się napis: Dzieło
    Nieustannej Nowenny.

§ 2. Cel i realizacja

  1. Cele Dzieła Nieustannej
    Nowenny są następujące:
    1. duchowe wsparcie Ojca
      św., Biskupa Diecezjalnego, Biskupa pomocniczego i kapłanów,
    2. rozbudzenie
      odpowiedzialności za Kościół św., czyli Lud Boży,
    3. uproszenie darów
      Ducha Świętego w zmaganiu się z laicyzacją oraz według aktualnych potrzeb
      Kościoła.
  2. Intencje modlitwy ustala
    Organ Koordynujący rytm Nowenny w porozumieniu z Księdzem Biskupem.
  3. Wyboru intencji modlitewnej
    dokonują członkowie danej grupy na zasadzie dobrowolności. Przyjęta przez
    członków intencja tworzy grupę i ją scala. Szczególne potrzeby Kościoła
    mogą być podstawą zwiększenia liczby grup modlących się w danej intencji.
  4. Okres realizacji intencji
    trwa w ramach roku liturgicznego, czyli od pierwszej niedzieli adwentu aż
    do uroczystej inauguracji kolejnego roku Nowenny. Po tym okresie słuszne
    racje mogą wpłynąć na zmianę intencji.
  5. Bóg słucha modlitwy prawych
    (Prz 15,29), tych, którzy wzywają Pana czystym sercem (Tm 2,22), przeto
    modlący się niech troszczą się o trwanie w łasce uświęcającej, korzystając
    regularnie z sakramentu pokuty i pojednania, i w miarę możności przyjmują
    Jezusa w Eucharystii w okresie dziewięciodniowego „dyżuru”, a
    zwłaszcza w dniu jego zakończenia.

§ 3. Struktura organizacyjna Dzieła Nieustannej Nowenny

  1. W strukturze organizacyjnej
    Dzieła przyjmuje się trzy służebne funkcje o nazwie: Przewodniczący,
    Koordynator, Odpowiedzialny.
  2. Organem kierowniczym Dzieła
    Nieustannej Nowenny jest trzyosobowy zespół z Przewodniczącym na
    czele
    z siedzibą w Ełku.
  3. Przewodniczący
    wraz z osobami wspomagającymi odpowiada za całość Dzieła, koordynuje rytm
    Nowenny, troszczy się o jego harmonijny rozwój i ład, utrzymuje kontakt z
    terenem.

    Wybór Przewodniczącego dokonuje się podczas zebrania Koordynatorów w
    głosowaniu tajnym. Po wyrażeniu zgody Przewodniczący dobiera sobie dwie
    osoby jako swych zastępców. Może tego dokonać w dniu swego wyboru lub
    wkrótce potem. Duchowy Opiekun Dzieła przedstawia ukonstytuowane osoby
    Biskupowi Diecezjalnemu do zatwierdzenia.

    W przypadku wakatu Przewodniczącego jego funkcję przejmuje pierwszy
    zastępca, on też podejmuje starania i zarządza wybór następcy.

  4. Koordynator
    piastuje szczególnie ważną funkcję w Dziele Nowenny, na nim bowiem
    spoczywa cały ciężar organizowania grup modlitewnych w parafii. Stąd
    wskazaną jest rzeczą, by ksiądz Proboszcz polecił osobę zdolną podjąć
    funkcję Koordynatora lub przynajmniej wyraził na nią zgodę. Koordynator
    działa w porozumieniu z księdzem Proboszczem i jest otwarty na jego rady i
    zalecenia.

    Sprawie rozwoju Dzieła służą zwłaszcza dwie sprawy: żywa więź z
    Przewodniczącym oraz udział w dorocznym posiedzeniu Koordynatorów z całej
    diecezji w miarę ich możności. Nawiązuje również przyjacielską łączność z
    liderami religijnych ruchów katolickich i w razie potrzeby korzysta z ich
    pomocy. Na jego ręce są przesyłane materiały dotyczące Dzieła
    Nieustannej Nowenny,
    które z kolei doręcza osobie odpowiedzialnej za
    grupę jej powierzoną. Jeśli zachodzi taka potrzeba, może wybrać do pomocy
    kogoś z grupy.

  5. Odpowiedzialny.
    Wybrany przez członków grupy, utrzymuje kontakt z Koordynatorem,
    rozprowadza wśród swoich podopiecznych materiały formacyjne i troszczy się
    o ciągłość modlitwy w swojej grupie. W przypadku uszczuplenia ilości
    członków, np. z racji losowych, zabiega o uzupełnienie grupy, zaś
    wiadomość o zmianie przesyła do Koordynatora.

§ 4. Postępowanie w zakresie tworzenia grup modlitewnych

  1. Charakterystycznym rysem Dzieła
    Nieustannej Nowenny
    jest spontaniczne powstawanie grup modlitewnych.
    Wierni świeccy organizują się metodą wzajemnej zachęty – niewątpliwie
    także dzięki operatywności i gorliwości Koordynatora. Dlatego ważną sprawą
    jest uszanowanie wolności człowieka i pozostawienie podjęcie osobistej
    decyzji jego współpracy z łaską Bożą.
  2. Ponieważ różne są dary
    łaski, lecz ten sam Duch (…), udzielając każdemu, jak chce
    (1 Kor
    12,4.11), przeto zanim przystąpi się do utworzenia grupy, Koordynator i
    inne osoby z nim współpracujące, niech zanoszą do Ducha Świętego gorącą
    modlitwę o światło i dar mądrości.
  3. Najbardziej korzystną
    okazuje się grupa modlitewna czternastoosobowa, wówczas tzw.
    „dyżur” dziewięciodniowy wypadnie 3 razy w roku. Ilość
    „dyżurów” zwiększa się w miarę zmniejszonej liczby członków
    grupy. Nawet niewielka ilościowo grupa może rozpocząć modlitwę nowenny,
    jeśli przewiduje się jej wzrost w stosunkowo krótkim czasie.
  4. Imienną listę każdej nowo
    powstającej grupy modlitewnej Koordynator przesyła Zespołowi
    Koordynującemu z siedzibą w Ełku w celu otrzymania małego modlitewnika,
    który zawiera Koronkę ku czci Ducha Świętego oraz rozpisane na
    cały rok dziewięciodniowe terminy „dyżurów”.

§ 5. Duchowość

  1. Przez pojęcie Duchowość
    rozumie się formę życia człowieka religijnego, który w ramach chrześcijaństwa
    zmierza do zjednoczenia z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, z Nim i w Nim,
    czyli w oparciu o Jego naukę, przykład życia oraz dzieło zbawcze –
    Ewangelię.
  2. Członkowie Dzieła
    Nieustannej Nowenny kształtują swoje życie duchowe, podążając pod
    tchnieniem Ducha Świętego za Jezusem Chrystusem jako Jego uczniowie.
  3. Podstawę bycia uczniem
    Jezusa członkowie Dzieła niech dostrzegają w sakramencie chrztu świętego
    zgodnie z Jego mandatem: Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we
    wszystkich narodach! Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha
    Świętego
    (Mt 28,19). Z tego źródła oraz z innych sakramentów świętych
    uczeń Jezusa czerpie moc trwania w Nim i przynoszenia owocu, gdyż bez
    Niego nic nie może uczynić (por. J 15,5).
  4. Pomny na testament Jezusa
    Chrystusa dany z krzyża: Niewiasto, oto Twój syn oraz – Oto twoja
    Matka
    (J 19,26.27), każdy z członków Dzieła Nieustannej Nowenny
    będzie starał się otwartym sercem wziąć Maryję do siebie jako
    swoją Matkę, powierzając Jej wszystkie swoje sprawy.

§ 6. Inauguracja, materiały formacyjne, opieka duchowa

  1. Inauguracja Nieustannej
    Nowenny
    powinna być uroczysta. Inicjuje ją, jeśli jest to możliwe,
    Biskup Diecezjalny. W inauguracji biorą udział w miarę możliwości wszyscy
    członkowie grup modlitewnych z obszaru całej diecezji. Inauguracja zamyka
    jeden i równocześnie otwiera kolejny okres Nowenny.
  2. Celom duchowej formacji
    członków Dzieła Nieustannej Nowenny służy ukazujący się kwartalnik, zwany Biuletynem.
    Zawarte są w nim wiadomości oraz informacje dotyczące Dzieła. Biuletyn
    jest organem bezpłatnym.
  3. Opiekę duchową nad Dziełem
    Nieustannej Nowenny sprawuje kapłan wyznaczony przez Biskupa Diecezjalnego
    zgodnie z prawem. Pasterzowi Diecezji zdaje sprawę z działalności Dzieła
    oraz przedstawia mu jego potrzeby. Z istoty rzeczy Opiekun Duchowy troszczy
    się o duchową formację członków zrzeszonych w grupach, zabiega o potrzebne
    materiały formacyjne, prowadzi dni skupienia organizowane przez
    Koordynatorów za zgodą księdza Proboszcza. Opiekun Duchowy nie wchodzi w
    kompetencje księdza Proboszcza, który jest Ojcem wszystkich swoich
    parafian i pierwszym ich opiekunem.
  4. Członkowie Nowenny
    korzystają z owoców comiesięcznej Mszy św. ofiarowanej w ich intencjach,
    za zmarłych oraz w intencjach całego Dzieła.

ANEKS DO STATUTU §4, p.3

a).

Liczba „14”. określająca skład osobowy grupy modlitewnej wynika z
doświadczenia. W takiej grupie dziewięciodniowa modlitwa jednej osoby wypadnie
3 razy w roku liturgicznym i, jak się wydaje, nie stanowi obciążenia nadmierną
ilością serii „dyżurów”.

Gdyby jednak zachodziły trudności w utworzeniu 14-osobowej grupy, a
kandydaci zgodziliby się na zwiększoną częstotliwość modlitwy, nic nie stoi na
przeszkodzie, by taka grupa zaistniała. Dla przykładu podaje się ilościowy
wymiar grup mniejszych:

  • Grupa 5-osobowa: – 8 razy w
    roku;
  • Grupa 6-osobowa: – 7 razy;
  • Grupa 10-osobowa: – 4 razy
    w roku.


b).

Wzór zgłoszenia grupy modlitewnej do Zespołu Koordynującego.

Miejscowość ______________________________________.

Parafia p.t. _______________________________________.

Intencja, w jakiej grupa się modli: _____________________

__________________________________________________

Wykaz osób w grupie:

  • Imię i nazwisko:
    _____________________.
  • Telefon (lub adres)
    ___________________.

Ełk, 4 grudnia 2007 r.